Kvalita

Certifikáty

PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ

POLITIKA ŘÍZENÍ

Vedení společnosti Bulgarian Commodities OOD, v osobě vedoucího, oficiálně prohlašuje
svou Politiku Řízení kvality, která je zveřejňovaná, uznávaná, implementovaná a udržovaná všemi
pracovníky a zaměstnanci společnosti.
Politika řízení je zaměřena na stále těsnější naplňování očekávání klientů při provádění hlavní
činnosti společnosti – obchod s potravinami a zemědělskými produkty.
Hlavním a nejdůležitějším přínosem je naše obchodní pověst, kterou udržujeme tím, že
nabízíme produkty a služby s nekompromisní vysokou kvalitou, loajalitou a důvěrností pro naše
zákazníky, s ohledem na dlouhodobé očekávání a potřeby.
Našim zákazníkům a dalším zúčastněným garantujeme následující:
– systematická kontrola efektivity našich produktů a služeb a jejich přizpůsobení, aby vyhovovali
požadavkům a očekáváním zákazníků;
– jednota kontextu, cílů a řízení procesů;
– včasná registrace a odstranění nedostatků a chyb;
– pravidelné hodnocení vnějších a vnitřních rizik pro organizaci a přijímání opatření k jejich
minimalizaci;
– systematické školení zaměstnanců a poskytování rozvojových příležitostí;
– respekt a požadavky a očekávání zúčastněných stran;
– neustálé zlepšování kvality služeb;
– dodržování příslušných národních předpisů a mezinárodních specifikací a norem včetně ISO
9001: 2015.
Kvalita našeho podnikání podléhá pravidelným interním auditům kvalifikovaných auditorů a je
sledována externími nezávislými certifikačními organizacemi.
1
My Bulgarian Commodities OOD se zavazujeme
– Udržovat systém řízení v souladu s požadavky mezinárodní normy ISO 9001: 2015;
– poskytovat nezbytné prostředky a zdroje pro provádění politiky a dosažení stanovených cílů
kvality;
– Aby osobně pravidelně se kontroloval Systém řízení, aby se vyhodnotila přiměřenost a
účinnost;
– motivovat zaměstnance, aby se zavázali k dosažení cílů;
Zaručujeme, že v rámci systému řízení, Politiky:
– Je vhodná pro předmět činnosti;
– Zahrnuje povinnosti na shodu dodržovat platné národní předpisy, mezinárodní specifikace a
normy, mezinárodní specifikace a normy v souvislosti podle jakosti;
– poskytuje rámec pro stanovení a přezkum celkových a specifických cílů kvality;
– Je implementováno a udržováno
– Jsou seznámení zaměstnanci
– Je k dispozici zúčastněným stranám
30.09.2019 r.
Podepsaná Nadia Ivanova Gyurova, s Potvrzením č. 011491-1/08.06.2018 r., vydané Ministerstvem
zahraničních věcí „Konzulární služba“, s právem vykonávat překlady, stvrzuji správnost vykonaného
překladu z jazyka bulharského do jazyka českého přiloženého dokladu – PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ. Překlad
obsahuje 2/dvě/ stránky.
Překladatel:
Nadia Ivanova Gyurov-