Качество

Сертификати

НАРЪЧНИК по УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ

   Ръководството на „БЪЛГЕРИАН КОМОДИТИС“ ЕООД, в лицето на Управителя, официално
декларира Политиката си по управление на качеството, която се огласява, осъзнава, прилага и
поддържа от всички служители и работници във фирмата.
Политиката по управление е насочена към все по-пълното удовлетворяване очакванията на
клиентите при извършване на основната дейност на фирмата – търговия с храни и
селскостопански продукти.

   Основният и най-важен актив е нашата търговска репутация, която поддържаме чрез предлагане
на продукти и услуги с безкомпромисно високо качество, лоялност и конфиденциалност към
клиентите, отчитане на дългосрочните им очаквания и потребности..

Пред нашите клиенти и други заинтересовани страни, ние гарантираме следното:
– системен контрол за ефективността на нашите продукти и услуги и тяхната пригодност да
удовлетворят изискванията и очакванията на клиентите;
– единство на контекста, целите и управлението на процесите;
– своевременно регистриране и отстраняване на пропуски и грешки;
– периодично оценяване на външните и вътрешните рискове за организацията и предприемане
на мерки за тяхното минимизиране;
– системно обучение на служителите и осигуряване на възможности за развитие;
– зачитане изискванията и очакванията на заинтересованите страни;
– непрекъснато подобряване на качеството услугите;
– спазване на приложимите национални нормативни документи и международни
спецификации и стандарти включително ISO 9001:2015.

Качеството на нашата дейност е предмет на редовни вътрешни проверки от квалифицирани
одитори и се контролира от външни независими сертифициращи организации.

          Ние, „БЪЛГЕРИАН КОМОДИТИС“ ЕООД, се задължаваме
– Да поддържаме Системата за управление в съответствие с изискванията на международния
стандарт ISO 9001:2015;
– да осигуряваме необходимите средства и ресурси за прилагане на политиката и за постигане
на набелязаните цели по качествотo;
– Да извършваме лично периодични прегледи на Системата за управление за да бъде оценена
нейната адекватността и ефикасността;
– да мотивираме персонала да бъде съпричастен към постигането на целите;
Ние гарантираме, че в рамките на обхвата на Системата за управление, Политиката:
– Е подходяща за предмета на дейност;
– Включва ангажимент за съответствие с приложимите национални нормативни документи,
международни спецификации и стандарти по отношение на качеството;
– дава рамка за определяне и преглед на общите и конкретни цели по качеството;
– Е внедрена и поддържана;
– Е сведена до знанието на персонала;
– Е на разположение на заинтересованите страни.